Aktualności

Aktualności

Zarząd informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. uzgodnił oraz podpisał Plan Połączenia z Alchemia S.A. Plan został uzgodniony i podpisany pomiędzy Alchemia S.A jako Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi (Huta Batory Sp. z o.o., Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. oraz Rurexpol Sp. z o.o.)
Połączenie nastąpi w oparciu o następujące zasady:


1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Alchemia S.A, w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
4. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
5. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.
6. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółek Przejmowanych, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.Plan połączeniaPlan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jest dostępny na stronie internetowej Spółki Przejmującej (http://alchemiasa.pl w zakładce „Inwestorzy”)oraz na stronach internetowych Spółek Przejmowanych. Ponadto Plan Polaczenia został opublikowany w Systemie ESPI przez Alchemia S.A. jako załącznik do raportu bieżącego nr 131/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Historia

Historia

Huta Batory Sp. z o.o. powstała na bazie majątku produkcyjnego i infrastruktury HUTY "BATORY" S.A. w upadłości. Od 2.05.2005 r. Spółka rozpoczęła działalność produkcyjną i poszerzyła, poprzez giełdową Alchemię S.A., Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000160333. W dniu 7 stycznia 2013 r. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) doszło do podziału poprzez wydzielenie Spółki Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w ten sposób, że zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej w postaci oddziału Spółki dzielonej funkcjonującego pod firmą Huta Batory Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Chorzowie została przeniesiona na Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym, na podstawie art. 531 § 1 KSH, Spółka Alchemia S.A. wstąpiła z dniem wydzielenia tj. z dniem 7 stycznia 2013 r. we wszystkie prawa i obowiązki (w tym zaległe, bieżące i przyszłe należności i zobowiązania) Spółki dzielonej związane z działalnością Huty Batory Sp. z o.o. Zakładu Produkcji Oddział w Chorzowie, w tym w prawa i obowiązki (w tym zaległe, bieżące i przyszłe należności i zobowiązania) wynikające z umów (w tym przyjętych zamówień) zawartych przez klientów/kontrahentów ze Spółką dzieloną. Z dniem 7 stycznia 2013r. działalność produkcyjna w zakresie produkcji rur i wlewków kontynuowana była przez Spółkę Alchemia S.A. Po dniu 7 stycznia 2013 r. Spółka wykonywała działalność związaną z usługami badań laboratoryjnych. W dniu 22 października 2014r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Huty Batory Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki W dniu 18 października 2018r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Huty Batory Sp. z o.o. podjęło uchwałę o cofnięciu likwidacji Spółki

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Działalność produkcyjna w zakresie rur i wlewków prowadzona do 07.01.2013
Działalność w zakresie usług laboratoryjna prowadzona od 07.01.2013 r.

Stan prawny i własnościowy

Stan prawny i własnościow

kapitał zakładowy Spółki:wynosił 5.940 zł., który dzieli się na 99 udziałów po 60 zł. każdy. Jedynym udziałowcem jest Alchemia S.A. posiadająca 100,00 % w kapitale podstawowym spółki. Spółka nie posiada udziałów własnych

Kontak

Kontakt

HUTA BATORY Sp. z o.o.
KRS 00000160333
NIP: 6272471432
REGON: 278038725

Adres

ul. Dyrekcyjna 6,
41-506 Chorzów

E-mail

Telefon

+ 48 883 301 351