Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
Opis systemu dystrybucyjnego.
 
1.      Opis systemu dystrybucyjnego:
     
System dystrybucyjny zarządzany przez HUTĘ BATORY Sp. z o.o. jest to system sieci dystrybucyjnej służącej do dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego zlokalizowany na obszarze huty.
System obejmuje :
- sieć gazociągów średniego ciśnienia   - 10kPa do 0,5MPa( włącznie)
System ma jeden punkt  styku z innymi systemami dystrybucyjnymi - z systemem dystrybucyjnym GSG
 
2.      Wymagania techniczne dla sieci gazowych systemu dystrybucyjnego:
 
Gazociągi, urządzenia oraz inne elementy systemu dystrybucyjnego HUTY BATORY   Sp. z o.o. oraz krajowych systemów i instalacji współpracujących projektowane są i wykonywane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055).
 
3.      Parametry jakościowe paliwa gazowego:
 
1.      Ciepło spalania
Minimalna wartość ciepła spalania gazowego dla gazu ziemnego wysokometanowegowynosi 39,5 MJ/m3n.
 
2.      Pozostałe parametry paliwa gazowego:
 
Wyszczególnienie
j.m.
Wartość
 
Wartość opałowa
MJ/ m3
≥ 31
Liczba Wobbego:
 
 
-nominalna
MJ/ m3
50
-zakres zmienności
MJ/ m3
45,0-54,0
Ciepło spalania
MJ/ m3
≥ 34
Zawartość siarkowodoru
mg/m3
≤ 7
Zawartość tlenu
% (mol/mol)
≤ 0,2
Zawartość ditlenku węgla
% (mol/mol)
≤ 3
Zawartość par rtęci
Μg/m3
≤ 30
Temperatura punktu rosy:
 
 
- nie więcej niż (w okresie od 01.04-30.09)
°C
≤ +3,7
- nie więcej niż (w okresie od 01.10-31.03)
°C
≤ - 5
przy nadciśnieniu do 5,5 MPa
temp. punkt rosy węglowodorów
°C
0
Zawartość pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 μm
mg/m3
≤ 1,0
Zawartość siarki merkaptanowej
mg/m3
≤ 16
Zawartość siarki całkowitej
mg/m3
≤ 40
Intensywność zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu przy stężeniu
% (V/V)
1,0
 
Ciśnienie paliwa gazowego:
  
a.      Zakres ciśnień obowiązujących w punkcie wejścia i wyjścia (ciśnienie minimalne i maksymalne ) podane jest w umowie dystrybucyjnej.
b.      W przypadku niedotrzymania przez HUTĘ  BATORY Sp. z o.o. ciśnienia paliwa gazowego w umownym punkcie wyjścia  Zleceniodawca Usługi Dystrybucyjnej może odmówić przyjęcia paliwa gazowego. Za okres wstrzymania odbioru z powodu niedotrzymania ciśnienia w umownym punkcie wyjścia Zleceniodawcy Usługi Dystrybucyjnej przysługuje bonifikata na zasadach określonych w obowiązującej Taryfie dla gazu ziemnego wysokometanowego.
 
4.      Połączenia systemu dystrybucyjnego z instalacjami odbiorców:
 
System dystrybucyjny HUTY BATORY Sp. z o.o. nie obejmuje gazociągów, instalacji i urządzeń, do których tytuł prawny posiadają odbiorcy lub inne podmioty.
 
 
 
decyzjahutabatoryosdg.pdfDecyzja Prezesa URE
karta_charakterystyki_-_pgnig_gaz_ziemny.pdfKarta charakterystyki
891.pdfRozp.Min.Gosp.Dz.U.133/2010/poz.891
   
  
  
  
  
  
Inne dostępne strony:
» Sieć dystrybucyjna
» IRiESD
» Taryfa
» Plan ograniczeń
» Przyłączenie
» Zmiana sprzedawcy