Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) stanowi regulamin w zakresie świadczenia i korzystania z usługi dystrybucji paliwa gazowego w obrębie sieci gazociągów Huty Batory Sp. z o.o..
Regulamin ten uwzględnia wszelkie wymagania prawne i techniczne zawarte w nadrzędnych regulacjach i przepisach dotyczących dystrybucji paliwa gazowego oraz zapisy ujęte w IRiESD operatora systemu dystrybucyjnego GSG.
 
  
  
  
 
 
 
 
 
Procedura zmiany sprzedawcy paliw gazowych dla HUTY BATORY Sp. z o.o.:
 

    1.  Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej  HUTY BATORY Sp. z o.o. ma prawo do zmiany  sprzedawcy paliwa gazowego.

    2.  Proces zmiany sprzedawcy inicjuje Odbiorca.

    3.  Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy i zawiera umowę z nowym sprzedawcą.

    4.  Odbiorca powiadamia  HUTĘ BATORY Sp. z o.o. o zmianie sprzedawcy niezwłocznie po dokonaniu wypowiedzenia umowy dotychczasowemu sprzedawcy, nie później niż w terminie, do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc gazowy, od którego zmiana sprzedawcy ma wejść w życie oraz zostać zarejestrowana przez  HUTĘ BATORY Sp. z o.o.

    5.  Odbiorca lub nowy sprzedawca z upoważnienia Odbiorcy informuje pisemnie  HUTĘ BATORY Sp. z o.o. o zawarciu nowej umowy sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać:

        a) określenie stron nowej umowy sprzedaży,
        b) termin rozpoczęcia sprzedaży paliw przez nowego sprzedawcę
           oraz okres obowiązywania umowy,
        c) planowaną ilości paliwa gazowego oraz moc zamówioną ,
        d) określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.

    6.  Zamówiona moc umowna dla punktów wyjścia oraz grupa taryfowa, wg której rozliczane jest w  HUCIE BATORY Sp. z o.o. świadczenie usługi dystrybucyjnej do punktu wyjścia z systemu dystrybucyjnego dla danego Odbiorcy, w przypadku zmiany sprzedawcy nie ulegają zmianie.

    7.  W terminie 7 dni od wpływu zgłoszenia o zmianie sprzedawcy  HUTA BATORY Sp. z o.o. informuje dotychczasowego i nowego sprzedawcę o rozpoczęciu procedury zmiany sprzedawcy.

    8.  W dniu rozpoczęcia sprzedaży paliw przez nowego sprzedawcę  HUTA BATORY Sp. z o.o. zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego.

    9.  W przypadku układu pomiarowego uniemożliwiającego rejestrację danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. W takim wypadku po dokonaniu odczytu  HUTA BATORY Sp. z o.o. dokonuje szacowania ilości paliwa na dzień zmiany sprzedawcy, wg wzoru:

           VR – wskazanie układu pomiarowego w dniu zmiany sprzedawcy
           Vod – wskazanie układu pomiarowego w dniu ostatniego odczytu przed
                    dniem zmiany sprzedawcy.
           ΔV – zużycie paliwa gazowego pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami.
           LD1 – liczba dni od ostatniego odczytu do dnia zmiany sprzedawcy
           LD2 – liczba dni pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami.
 
    10.  HUTA BATORY Sp. z o.o. przypisuje punkt pomiarowo-rozliczeniowy danego Odbiorcy do nowego sprzedawcy z dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa przez nowego sprzedawcę.
 
    11.  Stan licznika na dzień rozpoczęcia sprzedaży paliwa przez nowego sprzedawcę HUTA BATORY Sp. z o.o. przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca dokonuje rozliczenia  końcowego Odbiorcy.
 
    12.  Informację o zaprzestaniu działalności dotychczasowego sprzedawcy przekazuje niezwłocznie do HUTY BATORY Sp. z o.o.:
            a) Sprzedawca zaprzestający działalności,
            b) Zleceniodawca Usługi Dystrybucyjnej.
    13.  Przejęcie zobowiązań Odbiorcy wobec nowego sprzedawcy następuje z dniem rozpoczęcia sprzedaży   paliw przez nowego sprzedawcę:
            a) Wg wskazań urządzeń rejestrujących układu pomiarowego dla Odbiorców wyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające rejestrację danych
            b) Wg algorytmu podanego w punkcie 9 dla Odbiorców wyposażonych w układy pomiarowe uniemożliwiające rejestrację danych .
  
  
  
  
  
Inne dostępne strony:
» Sieć dystrybucyjna
» IRiESD
» Taryfa
» Plan ograniczeń
» Przyłączenie
» Zmiana sprzedawcy