Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) stanowi regulamin w zakresie świadczenia i korzystania z usługi dystrybucji energii elektrycznej w obrębie układu elektroenergetycznego HUTY BATORY Sp. z o.o..
 Regulamin ten uwzględnia wszelkie wymagania prawne i techniczne zawarte w nadrzędnych regulacjach i przepisach dotyczących dystrybucji  energii elektrycznej oraz zapisy ujęte w IRiESD operatora systemu dystrybucyjnego  TAURON Dystrybucja GZE S.A..
 
 
 

Link do IRiESD HUTA BATORY Sp. z o.o.

 

 

 

 

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej HUTA BATORY Sp. z o.o.
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póżn. zm.) każdy Odbiorca energii elektrycznej, w tym również Odbiorca zużywający energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, ma prawo zakupu energii elektrycznej od dowolnie wybranego przez siebie Sprzedawcy energii elektrycznej.
W celu zmiany Sprzedawcy, Odbiorca, który posiada podpisaną z HUTA BATORY Sp. z o.o. tzw. „Umowę kompleksową", tj. łączną umowę na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji, jest zobowiązany do podjęcia następujących przedsięwzięć:
 
1.     Zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym, wybranym Sprzedawcą.
Uwaga: Podstawowym warunkiem, aby dany Sprzedawca mógł sprzedawać energię
elektryczną Odbiorcom przyłączonym do sieci HUTA BATORY Sp. z o.o. jest posiadanie przez tego Sprzedawcę podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
zawartej z HUTA BATORY Sp. z o.o.
2.        Wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji zawartej z HUTA BATORY Sp. z o.o. Umowa ta zwana „umową kompleksową" powinna być wypowiedziana w trybie i w terminie zgodnym z zawartymi w niej zapisami.
3.        Zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji z HUTA BATORY Sp. z o.o.
 
Procedura zmiany sprzedawcy w podziale na etapy:
Etap 1
Po wybraniu przez Odbiorcę nowego Sprzedawcy energii elektrycznej, Odbiorca zawiera z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej. Nowa umowa winna wejść w życie z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym Sprzedawcą oraz z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z HUTĄ BATORY Sp. z o.o.
 
Etap 2
Odbiorca wypowiada umowę dotychczasowemu Sprzedawcy z uwzględnieniem zasad i terminów jej rozwiązania określonych w dotychczasowej umowie kompleksowej lub umowie sprzedaży energii elektrycznej.
 
Etap 3
Odbiorca   albo   nowy   Sprzedawca występujący   w imieniu   Odbiorcy   na   podstawie pełnomocnictwa, przekazuje informację do HUTY BATORY Sp. z o.o. o zmianie przez Odbiorcę Sprzedawcy, wypełniając wniosek - „ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY". Wniosek ten należy złożyć w terminie:
            nie później niż 30 dni przed planowanym dniem wejścia w życie nowej umowy - przy pierwszej zmianie Sprzedawcy,
            nie później niż 14 dni przed planowanym dniem wejścia w życie nowej umowy - przy każdej kolejnej zmianie Sprzedawcy.
HUTA BATORY Sp. z o.o. w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku, weryfikuje poprawność zgłoszenia:
-           w przypadku stwierdzenia błędów, wniosek zostaje zweryfikowany negatywnie, o czym Odbiorca i nowy Sprzedawca są informowani. Proces zmiany sprzedawcy zostaje zakończony;
-           jeżeli dane w przyjętym zgłoszeniu są prawidłowe, wniosek zostaje pozytywnie zweryfikowany, o czym Odbiorca i nowy Sprzedawca są informowani.
 
Etap 4
W procesie zmiany sprzedawcy niezbędne jest także dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do wymagań zawartych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Obowiązek ten spoczywa na właścicielu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Dla Odbiorców zasilanych na niskim napięciu, w przypadku konieczności dostosowania układów pomiarowych do wymagań TPA w okresie krótszym niż jeden rok przed upływem terminu legalizacji tych układów, koszt ich wymiany ponosi Odbiorca.
 
Etap 5
Oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym Sprzedawcą, Odbiorca zawiera z HUTĄ BATORY Sp. z o.o. umowę o świadczenie usługi dystrybucji. Odbiorca powinien dostarczyć ją podpisaną na co najmniej 10 dni przed dniem wejścia jej w życie. Umowa ta może być zawarta na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach Sprzedawców energii elektrycznej.
 
Etap 6
Po spełnieniu wymagań technicznych i prawnych HUTA BATORY Sp. z o.o. dokonuje przypisania punktu pomiarowego i Odbiorcy do nowego Sprzedawcy.
Maksymalnie w ciągu 5-ciu dni od dnia wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, HUTA BATORY Sp. z o.o. przekazuje odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy dotychczasowemu i nowemu Sprzedawcy. Dane z odczytu posłużą dotychczasowemu Sprzedawcy do końcowego rozliczenia klienta, a dla nowego Sprzedawcy będą stanowić dane początkowe, od których będzie rozliczał tego Odbiorcę.
 
Po przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy Odbiorca ma dwie umowy. Otrzymuje dwie faktury za rozliczenie zakupu energii elektrycznej: jedną - od Sprzedawcy za energię elektryczną, drugą - od HUTY BATORY Sp. z o.o. za usługę dystrybucji tej energii do miejsca jej pobrania.
 
Informujemy, że dla Odbiorców przyłączonych do sieci HUTY BATORY Sp. z o.o., posiadających umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, sprzedawcą o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne art. 5 ust. 2a punkt 1) podpunkt b) (zwanym sprzedawcą rezerwowym) jest HUTA BATORY Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 6 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000160333.
 
 
 
Inne dostępne strony:
» Obszar działania
» IRiESD
» Taryfy
» Przyłączenie
» Wzory umów
» Zmiana sprzedawcy