Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:
Procedura zmiany sprzedawcy paliw gazowych dla HUTY BATORY Sp. z o.o.:

1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej HUTY BATORY Sp. z o.o. ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego.

2. Proces zmiany sprzedawcy inicjuje Odbiorca.

3. Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy i zawiera umowę z nowym sprzedawcą.

4. Odbiorca powiadamia HUTĘ BATORY Sp. z o.o. o zmianie sprzedawcy niezwłocznie po dokonaniu wypowiedzenia umowy dotychczasowemu sprzedawcy, nie później niż w terminie, do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc gazowy, od którego zmiana sprzedawcy ma wejść w życie oraz zostać zarejestrowana przez HUTĘ BATORY Sp. z o.o.

5. Odbiorca lub nowy sprzedawca z upoważnienia Odbiorcy informuje pisemnie HUTĘ BATORY Sp. z o.o. o zawarciu nowej umowy sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) określenie stron nowej umowy sprzedaży,
b) termin rozpoczęcia sprzedaży paliw przez nowego sprzedawcę
oraz okres obowiązywania umowy,
c) planowaną ilości paliwa gazowego oraz moc zamówioną ,
d) określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.

6. Zamówiona moc umowna dla punktów wyjścia oraz grupa taryfowa, wg której rozliczane jest w HUCIE BATORY Sp. z o.o. świadczenie usługi dystrybucyjnej do punktu wyjścia z systemu dystrybucyjnego dla danego Odbiorcy, w przypadku zmiany sprzedawcy nie ulegają zmianie.

7. W terminie 7 dni od wpływu zgłoszenia o zmianie sprzedawcy HUTA BATORY Sp. z o.o. informuje dotychczasowego i nowego sprzedawcę o rozpoczęciu procedury zmiany sprzedawcy.

8. W dniu rozpoczęcia sprzedaży paliw przez nowego sprzedawcę HUTA BATORY Sp. z o.o. zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego.

9. W przypadku układu pomiarowego uniemożliwiającego rejestrację danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. W takim wypadku po dokonaniu odczytu HUTA BATORY Sp. z o.o. dokonuje szacowania ilości paliwa na dzień zmiany sprzedawcy, wg wzoru:

VR – wskazanie układu pomiarowego w dniu zmiany sprzedawcy
Vod – wskazanie układu pomiarowego w dniu ostatniego odczytu przed dniem zmiany sprzedawcy.
ΔV – zużycie paliwa gazowego pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami.
LD1 – liczba dni od ostatniego odczytu do dnia zmiany sprzedawcy
LD2 – liczba dni pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami.
   
10. HUTA BATORY Sp. z o.o. przypisuje punkt pomiarowo-rozliczeniowy danego Odbiorcy do nowego sprzedawcy z dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa przez nowego sprzedawcę.
  
11. Stan licznika na dzień rozpoczęcia sprzedaży paliwa przez nowego sprzedawcę HUTA BATORY Sp. z o.o. przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca dokonuje rozliczenia końcowego Odbiorcy.
  
12. Informację o zaprzestaniu działalności dotychczasowego sprzedawcy przekazuje niezwłocznie do HUTY BATORY Sp. z o.o.:
a) Sprzedawca zaprzestający działalności,
b) Zleceniodawca Usługi Dystrybucyjnej.
   
13. Przejęcie zobowiązań Odbiorcy wobec nowego sprzedawcy następuje z dniem rozpoczęcia sprzedaży paliw przez nowego sprzedawcę:
a) Wg wskazań urządzeń rejestrujących układu pomiarowego dla Odbiorców wyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające rejestrację danych
b) Wg algorytmu podanego w punkcie 9 dla Odbiorców wyposażonych w układy pomiarowe uniemożliwiające rejestrację danych .
 
 
Inne dostępne strony:
» Sieć dystrybucyjna
» IRiESD
» Taryfa
» Plan ograniczeń
» Przyłączenie
» Zmiana sprzedawcy