Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:

W dniu 7 stycznia 2013r.  na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej zwana: KSH) doszło do podziału poprzez wydzielenie Spółki HUTA BATORY Sp. z o.o.  z siedzibą w Chorzowie (dalej zwana: Spółką dzieloną) w ten sposób, że zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej w postaci oddziału Spółki dzielonej funkcjonującego pod firmą Huta Batory Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Chorzowie została przeniesiona na Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 531 § 1 KSH, Spółka Alchemia S.A. wstąpiła z dniem wydzielenia tj. z dniem 7 stycznia 2013 r. we wszystkie prawa i obowiązki (w tym zaległe, bieżące i przyszłe zobowiązania) Spółki dzielonej związane z działalnością oddziału Spółki dzielonej – Huty Batory Sp. z o.o. Zakładu Produkcji Oddział w Chorzowie, w tym w prawa i obowiązki (w tym zaległe, bieżące i przyszłe zobowiązania) wynikające z umów (w tym przyjętych zamówień) zawartych przez kontrahentów ze Spółką dzieloną.

Dotychczasowa działalność Huty Batory Sp. z o.o. w Chorzowie w zakresie produkcji rur i wlewków jest kontynuowana przez spółkę ALCHEMIA S.A.

Szczegółowa oferta znajduje się na stronie Alchemia S.A.  – www.alchemiasa.pl.
 
 
Dostępne podstrony:
» Stal we wlewkach
» Rury bez szwu