Udostępnienie planu
podziału spółki do
publicznej
wiadomości
Konsolidacja HUTY
BATORY Sp. z o.o. i
Spółki RUREXPOL Sp.
z o.o.


Partnerzy
Alchemia
Szukaj:

Huta Batory Sp. z o.o. powstała na bazie zaplecza produkcyjnego i infrastruktury Huty "Batory" S.A. Od 1 maja 2005 Spółka poszerzyła poprzez giełdową Alchemia S.A. polską grupę przemysłową kontrolowaną przez znanego polskiego inwestora Romana Krzysztofa Karkosika.

Zarys historyczny w skrócie:

Bismarckhűtte

 • 23 września 1872 r. - Została zawiązana Katowicka Spółka Akcyjna z zadaniem wybudowania nowej huty. Dyrektorem został Wilhelm Kollmann, ówczesny dyrektor Huty "Baildon".
 • 2 września 1873 r. - Rozpoczęcie produkcji w Bismarckhűtte, mieszczącej się wówczas na dzisiejszym terenie Zakładu Dolnego. Produkowano stal zgrzewną w piecach pudlerskich i w walcowni bruzdowej.
 • 1890 r. - Huta jako jedna z pierwszych w tej części Europy uruchamia proces martenowski. Poszerzenie asortymentu produkcji stali jakościowych.
 • 1892 r. - Powstanie przy stalowni jakościowej (piece tyglowe) - oddziału młotowni.
 • 1896 r. - Uruchomienie stalowniczych pieców łukowych i walcowni dużej. Połączenie z hutą "Falva". Powstanie Zakładu Górnego i połączenie go torem kolejowym z Zakładem Dolnym.
 • 1898 r. - Uruchomienie wytwórni rur zgrzewanych.
 • 1900 r. - Rozpoczęcie eksploatacji walcowni blach grubych.
 • 1908 r. - Wprowadzenie pionierskich technologii wytwarzania stali narzędziowej. Uruchomienie walcowni rur bez szwu.
 • 1912 ÷ 1913 r. - Uruchomienie walcarki nawrotnej "duo", jednej z największych na kontynencie europejskim. Uruchomienie wytwórni pocisków.
 • 1914 ÷ 1915 r. - Rusza kuźnia matrycowa. Uruchomienie w walcowni bruzdowej zespołu 650, a w walcowni rur - zespołu Mannesmann II. Produkuje się kotły okrętowe i blachy pancerne.
 • 1916 r. - Uruchomienie zespołu średnio - drobnego 400/290 w walcowni bruzdowej.

Huta "Bismarcka"

 • 1928 r. - Oddanie do eksploatacji zespołu Mannesmann III produkującego rury bez szwu.

Huta "Batory"

 • 1933 r. - Polonizacja huty. Zmiana nazwy na Huta "Batory". Zainstalowanie najnowszego w Polsce młota spadowego.
 • 1936 r. - Zmodernizowanie stalowni - uruchomienie nowej stalowni martenowsko - elektrycznej.
 • 1945 r. - Odtworzenie i zmodernizowanie stalowni.
 • 1952 r. - Uruchomienie nowej kuźni matrycowej. Produkcja blach transformatorowych.
 • 1961 r. - Uruchomienie nowej walcarki Quarto w walcowni blach grubych.
 • 1962 ÷ 1964 r. - Modernizacja zespołu walcowniczego walcowni bruzdowej. Rozszerzenie asortymentu walcowniczego prętów.
 • 1968 r. - Zmodernizowanie zespołu walcowni rur - Mannesmann II. Wprowadzenie pionierskiej technologii kucia wałów korbowych.
 • 1970 r. - Uruchomienie elektrożużlowego przetapiania stali.
 • 1975 r. - Uruchomienie ciągu kowarek w wydziale kuźni.
 • 1976 r. - Wprowadzenie technologii Fagersta do wytwarzania prętów z otworem na wiertła górnicze (licencja).
 • 1 czerwca 1988 r. - Wydziela się ze struktur huty Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "BATOREX" .
 • 1992 r. - Rozpoczęcie eksploatacji urządzenia VAD do pozapiecowej obróbki stali. Uruchomienie w wydziale kuźni nowoczesnej prasy firmy Hasenclever.

Huta "Batory" S.A.

 • 16 marca 1992 r. - Zmiana statutu prawnego. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w Spółkę Akcyjną ze 100 % udziałem Skarbu Państwa - w Hutę :Batory" S.A.
 • 1994 r. - Uruchomienie w stalowni instalacji suchego odpylania na piecu elektrycznym.
 • lipiec 1995 r. - Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wytwarzania stali we wlewkach, wyrobów kutych i walcowanych: kęsów, prętów, blach i rur bez szwu - ISO 9002.
 • 1995 r. - Dalsze zmiany prawne - huty staje się spółką kapitałową. Udział Skarbu Państwa wynosi tylko 14,078 %.
 • 1 listopada 1996 r. - Wydziela się ze struktur huty Spółka z o.o. HBH Huta "Batory".
 • 1 sierpnia 1997 r. - Wydziela się ze struktur huty Spółka Pracownicza "OPTIMA - TRANS".
 • 1997 r. - Proekologiczna modernizacja stalowni. Uruchomienie nowoczesnego elektrycznego pieca kadziowego oraz 25-tonowego łukowego pieca stalowniczego. Zainstalowanie nowoczesnego układów odpylających.
 • 1 maja 1998 r. - Wydziela się ze struktur huty Spółka z o.o. "INTROBAT".
 • 12 sierpnia 1998 r. - Uruchomienie zmodernizowanego Oddziału Obróbki Cieplnej i instalacji do chłodzenia w roztworach polimerowych.
 • 1 listopad 1998 r. - Wydziela się ze struktur huty Zakład Socjalny "BATORY".
 • 1 stycznia 2000 r. - Wydziela się ze struktur huty Spółka z o.o. Zakład Obsługi Elektrycznej "ELEKTROBAT".
 • 1 stycznia 2000 r. - Wydziela się ze struktur huty Spółka z o.o. Zakład Remontowo Mechaniczny "MECHAREM".
 • 1 stycznia 2000 r. - Wydziela się ze struktur huty Spółka z o.o. Zakład Obsługi Technicznej "HYDROMECH".
 • 1 stycznia 2000 r. - Wydziela się ze struktur huty Spółka z o.o. Zakład Obsługi Energetycznej "MEDIA".
 • 1 luty 2000 r. - Wydziela się ze struktur huty Spółka z o.o. Walcownie Bruzdowe "BATORY".
 • 1 września 2000 r. - Wydziela się ze struktur huty Spółka z o.o. Huta Katowice Walcownia Blach Grubych "BATORY".
 • wrzesień 2001 r. - Huta uzyskuje certyfikat RW TUV na zgodność z normą ISO 9001
 • 1 kwietnia 2002 r. - Wydziela się ze struktur Huty Spółka z o.o. Kuźnia "BATORY"
 • W okresie od 4 czerwca 2003 do 26 kwietnia 2005 prowadzono procesy restrukturyzacyjne, które umożliwiły wydzielenie ze struktur Huty zorganizowanej części produkcyjnej obejmującej Walcownie Rur i Stalownie. Równolegle poszukiwano inwestora strategicznego.
 • 27.04.2005 - Pan Roman Karkosik dokonuje zakupu zorganizowanej części produkcyjnej Huty obejmującej Walcownie Rur i Stalownie. 

HUTA Batory Sp. z o.o.

 • 28.04.2005 - rozpoczyna działalność HUTA Batory Sp. z o.o
 • 7.01 2013r 
  W dniu 7 stycznia 2013r.  na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej zwana: KSH) doszło do podziału poprzez wydzielenie Spółki HUTA BATORY Sp. z o.o.  z siedzibą w Chorzowie (dalej zwana: Spółką dzieloną) w ten sposób, że zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej w postaci oddziału Spółki dzielonej funkcjonującego pod firmą Huta Batory Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Chorzowie została przeniesiona na Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie. 
  W związku z powyższym, na podstawie art. 531 § 1 KSH, Spółka Alchemia S.A. wstąpiła z dniem wydzielenia tj. z dniem 7 stycznia 2013 r. we wszystkie prawa i obowiązki (w tym zaległe, bieżące i przyszłe zobowiązania) Spółki dzielonej związane z działalnością oddziału Spółki dzielonej – Huty Batory Sp. z o.o. Zakładu Produkcji Oddział w Chorzowie, w tym w prawa i obowiązki (w tym zaległe, bieżące i przyszłe zobowiązania) wynikające z umów (w tym przyjętych zamówień) zawartych przez kontrahentów ze Spółką dzieloną.
  Dotychczasowa działalność Huty Batory Sp. z o.o. w Chorzowie w zakresie produkcji rur i wlewków jest kontynuowana przez spółkę ALCHEMIA S.A.
  -datę 22.10.2014r. oraz poniższą treść:
  Na podstawie Uchwały nr1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Huta Batory Sp. z o.o. z dnia 22 października 2014r. otwarta została likwidacja Spółki.
  Na Likwidatora Spółki został powołany Pan Józef Spik.

 

 
Inne dostępne strony:
» Historia
» Informacje ogólne
» Władze Spółki
» Siedziba Spółki
» Struktura Własności
» Nagrody i wyróżnienia
»
»